zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

Regulamin obowiązujacy do 27.05.2015 r.

I. Definicje

 

1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: „Dom z Pomysłem”,, Sosnowiec 1A, 95-010 Stryków, bok@domzpomyslem.pl, Tel. +48 42 710 58 88;

2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

3. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.domzpomyslem.pl;

7. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a LMP, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).  

8. Materiał: wszelkie materiały i informacje (wpisy), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób, a udostępniane przez Klientów za pośrednictwem serwisu.

9. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

10. LMP: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, Regon 010692148, o kapitale zakładowym 51.000.000 zł;

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość LMP świadczy następujące usługi:

   a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie LMP

   b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie LMP,

   c.umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów oraz zdjęć wnętrz,

   d. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną,

   e. umożliwienie Klientom zapoznania się z galerią wnętrz, pomysłami, poradami, TV, blogami, bazą architektów oraz innymi treściami związanymi z dekoracją oraz wyposażeniem wnętrz, 

   f. dodawania własnych zdjęć i porad,

   g. zgłaszania się do bazy architektów, 

   h.tworzenie zestawów inspiracyjnych np. poprzez dodawanie zestawów produktów do wybranego zdjęcia.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

   a.  zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

   b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.domzpomyslem.pl

6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej

7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. LMP zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu. 

9 Klient może w każdym czasie bez podania przyczyn zrezygnować z usług świadczonych przez LMP za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez samodzielnie usunięcie Konta lub rezygnację z poszczególnych usług.

10. Klient może również złożyć do Działu Obsługi dyspozycję usunięcia Konta lub rezygnacji z poszczególnych usług. W takim przypadku rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (słownie: czternaście) dni.

11.Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie LMP. Administratorem danych jest LMP. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Klient ma możliwość zgłoszenia Materiałów do publikacji w serwisie poprzez mechanizmy znajdujące się na stronie serwisu. W zgłoszeniu klient akceptuje regulamin serwisu.

2. Zabronione jest korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu w celach niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z celami utworzenia i funkcjonowania Serwisu.

3. Klient, korzystając z serwisu, zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów LMP. W szczególności Klient zobowiązany jest do:

   a. umieszczania Materiałów własnych nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających świadomie i umyślnie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich,

   b. korzystania z serwisu w sposób nie utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się takich działań, LMP niezwłocznie usunie Materiały Klienta, jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody;

   c. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych);

   d. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w serwisie reklam,  nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści nie związanych z tematyką serwisu;

   e. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Klient powiadomi niezwłocznie LMP, o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr w związku z korzystaniem z serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w związku z korzystaniem z serwisu.

5. LMP ma prawo wglądu we wszystkie publikowane przez Klientów Materiały ich usuwania, czy odmówienia ich publikacji z przyczyn technicznych, w prawnie uzasadnionym celu lub w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu. Klient zostanie, na podany adres email, każdorazowo poinformowany o fakcie i przyczynie usunięcia publikowanych przez niego Materiałów. Przez przyczyny uzasadniające usunięcie publikowanych Materiałów lub odmowę ich publikacji należy w szczególności rozumieć:

   a. naruszenie zasad bezpieczeństwa serwisu;

   b. dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach serwisu;

   c. zamieszczanie w ramach serwisu Materiałów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

   d. naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach serwisu;

   e. działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste LMP;

   f. podanie w formularzu zgłoszenia Materiałów danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych;

   g. powzięcie uzasadnionych wątpliwości przez LMP co do przysługiwania Klientowi praw autorskich do Materiałów.

6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z serwisu lub jego Materiały zostały usunięte, nie może dokonać powtórnego zgłoszenia lub zamieszczenia Materiałów bez uprzedniej zgody LMP.

7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z serwisu i usunąć zamieszczone przez siebie Materiały wysyłając ze skrzynki e-mail zgodnej z podanym w formularzu zgłoszenia adresem e-mail na adres bok@domzpomyslem.pl.

8. Usunięcie Materiałów Klienta nie pozbawia LMP prawa do wykorzystania Materiałów opublikowanych przez Klienta w Serwisie w celu ich udostępnienia właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. Sprzedaż

 

1. LMP prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :

   a. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,

   b. telefonicznie - poprzez kontakt z Działem Obsługi.

3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez LMP na zasadach opisanych poniżej.  

4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. 

5. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

6. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.11 zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

7. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem LMP i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   

9. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24.

10. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

11.Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

12. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

13. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

14. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

15. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

16. LMP może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy.

17. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, LMP nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

18. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. LMP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

19. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie są uwzględniane jakikolwiek przywileje związane nabywaniem produktów (np. bezterminowy zwrot towarów) lub z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez LMP poza przywilejami wyraźnie określonymi w Sklepie Internetowym lub niniejszym Regulaminie.  

V. Dostawa i Czas Realizacji

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską

6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.

7. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

10. LMP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

VI. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

Prawo odstąpienia od Umowy
 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

   b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

   c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

   d. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (LMP Polska, Dział obsługi Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, Sosnowiec 1A, 95-010 Stryków, e-mail bok@domzpomyslem.pl, Tel. +48 42 710 58 88) o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności, może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 


Skutki odstąpienia od umowy
 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. LMP może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia LMP dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać rzecz na adres: Dział Obsługi Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, Sosnowiec 1A 95-010 Stryków, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania LMP o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował LMP o odstąpieniu od Umowy.".

 
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Rękojmia i gwarancja  

 

1. LMP jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta LMP odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

4. LMP zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 

VIII. Pozostałe postanowienia

 

1. LMP zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez LMP lub przesłać swoje oświadczenie na adres LMP. LMP z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r.

Wczytywanie rekomendacji...