Regulamin

I. Definicje

 

1. "Dział Obsługi" dział obsługi Serwisu Dom z pomysłem, adres: "Dom z Pomysłem", Sosnowiec 1A, 95-010 Stryków, bok@domzpomyslem.pl, Tel. +48 42 710 58 88;

2. "Administrator" Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665, o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000.000 zł;

3. "Serwis" serwis internetowy Dom z pomysłem prowadzony przez Administratora pod adresami www.domzpomyslem.pl z wykorzystaniem którego świadczy on usługi wymienione w Regulaminie;

4. "Produkty" towary, które można zamawiać za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

5. "Sprzedający" inny niż Administrator przedsiębiorca oferujący Produkty w Serwisie w ramach Platformy MarketPlace i sprzedający je przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

6. "Klient" podmiot korzystający z usług w ramach Serwisu, w tym nabywający Produkty przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

7. "Konsument" osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

8. "Regulamin" niniejszy regulamin serwisu Dom z pomysłem;

9. "Konto" strona internetowa Serwisu, na której oznaczony indywidualną nazwą (login) użytkownik Konta ma dostęp do swoich danych oraz działań związanych z Serwisem;

10. "Umowa Sprzedaży MarketPlace" umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym i Klientem, za pośrednictwem Platformy MarketPlace;

11. "Umowa Sprzedaży Administratora" umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Administratorem i Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora w ramach Serwisu;

12. "Kodeks Cywilny" ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);

13. "Ustawa o ochronie danych osobowych" ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);

14. "Ustawa o prawach konsumenta" ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

15. "Materiał" wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie.

16. "Platforma MarketPlace" udostępniana przez Administratora w ramach Serwisu platforma internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawcy mogą oferować swoje Produkty Klientom oraz pozwalająca na zawieranie Umów Sprzedaży MarketPlace pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w Serwisie oraz zasady sprzedaży Produktów w Serwisie. Przy czym sprzedaż Produktów w Serwisie dostępna jest za pośrednictwem następujących kanałów:

   a. bezpośrednio przez Administratora w ramach prowadzonego przez niego w ramach Serwisu sklepu internetowego (zasady nabywania Produktów od Administratora określone zostały w rozdziale IV "Zakup Produktów w sklepie internetowym Administratora");

   b. przez Sprzedających (w stosunku do których Administrator działa wyłącznie w charakterze agenta/pośrednika) w ramach Platformy MarketPlace (zasady nabywania Produktów od Sprzedających określone zostały w rozdziale VIII "Zakup Produktów za pośrednictwem Platformy MarketPlace").

2. Administrator Serwisu świadczy następujące usługi:

   a. prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz umożliwia nabywanie Produktów Administratora na podstawie Umów Sprzedaży Administratora,

   b. umożliwia Sprzedającym oferowanie (prezentację i sprzedaż) ich Produktów za pośrednictwem Platformy MarketPlace,

   c. umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedających przez Klientów na podstawie Umów Sprzedaży MarketPlace zawieranych przez nich ze Sprzedającymi w ramach Platformy MarketPlace,

   d. umożliwia wyrażania opinii (np. komentarzy) na temat Produktów oraz Materiałów,

   e. dostarcza informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej zgody od Klienta), 

   f. umożliwia Klientom zapoznanie się z treściami prezentowanymi w Serwisie,

   g. umożliwia Klientom zamieszczanie Materiałów, 

   h. tworzenie i dodawanie w Serwisie zestawów inspiracyjnych,

   i. umożliwia zgłaszanie się do bazy architektów i blogerów.

3. Z Serwisu można korzystać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia na Produkty Sprzedających i/lub Administratora złożone w dni ustawowo wolne od pracy mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

   a. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

   b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

5. Klient może kontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z świadczonymi przez niego usługami poprzez Dział Obsługi.

6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Każdy Klient może założyć Konto:

   a. po wypełnieniu stosowanego formularza rejestracyjnego, podając swoje imię i nazwisko, nick, adres e-mail, hasło i fakultatywnie zdjęcie profilowe,

   b. akceptując Regulamin oraz fakultatywnie wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej,

Konto umożliwia dodawanie zdjęć, zestawów inspiracyjnych, komentarzy, zapisywanie ulubionych treści, przeglądanie historii zakupów Klienta oraz umieszczanie Materiałów. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Administrator na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta i z tą chwilą zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, której przedmiotem są wybrane przez użytkownika usługi świadczone w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu bez posiadania Konta w zakresie:

   a. przeglądania Serwisu bez możliwości dodawania i zapisywania zdjęć oraz zestawów inspiracyjnych, a także dodawania ich do ulubionych,

   b. zawierania Umowy Sprzedaży MarketPlace,

   c. zawierania Umowy Sprzedaży Administratora.

3. Poprzez narzędzia znajdujące się w Serwisie Klient ma możliwość publikacji Materiałów w Serwisie.

4. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

   a. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora oraz Sprzedających, a także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

   b. umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających świadomie i umyślnie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Administrator niezwłocznie usunie Materiały,

   c. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

   d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.);

   e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;

   f. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Administratora, o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Administrator ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania, czy odmówienia ich publikacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności w prawnie uzasadnionym celu lub w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu. Przez przyczyny uzasadniające usunięcie publikowanych Materiałów lub odmowę ich publikacji należy w szczególności rozumieć:

   a. naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,

   b. dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,

   c. zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

   d. zamieszanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,

   e. naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu;

   f. działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, Administratora lub Sprzedających,

   g. publikacja Materiałów niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,

   h. powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów.

7. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu lub jego Materiały zostały usunięte, nie może korzystać z usług Serwisu lub dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody Administratora.

8. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie udziela Administratorowi nieograniczonego co do miejsca upoważnienia (licencji) do korzystania z Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta na okres 6 lat od dnia umieszczenia Materiałów w Serwisie. Udzielenie licencji przez Klienta następuje na następujących polach eksploatacji:

   a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Administratora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.

9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, samodzielnie usunąć Konto, a także usunąć zamieszczone przez siebie Materiały lub zrezygnować z poszczególnych usług wysyłając wiadomość z adresu e-mail zgodnego z adresem podanym w formularzu rejestracyjnym, na adres bok@domzpomyslem.pl.

 

IV. Zakup Produktów w sklepie internetowym Administratora

 

1. Administrator prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu.

2. Klient może złożyć zamówienie na Produkty Administratora poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w ramach sklepu.

3. Informacje o Produktach podane na stronach sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Administratora dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Administratora na zasadach opisanych poniżej.

4. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę sklepu internetowego Administratora znajdującą się pod adresem https://www.domzpomyslem.pl/sklep.html, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz zamówienia) zatwierdzając zamówienie przyciskiem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu od Administratora na warunkach określonych przez Administratora, w szczególności wskazanych w opisie Produktu i informacjach związanych z jego sprzedażą.

5. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje od Administratora wiadomość e-mail stanowiącą podsumowanie zamówienia, w której znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do podsumowania zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te stanowią integralną część Umowy Sprzedaży Administratora i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Administratora i Klienta.

6. Umowa Sprzedaży Administratora zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

7. Klient może uiścić płatność za Produkt przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego albo przy odbiorze przesyłki (płatność "za pobraniem").

8. Płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego może zostać dokonana bezpośrednio po nadaniu numeru zamówienia (Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu rozliczeniowego w celu opłacenia zamówienia) albo w późniejszym terminie (klikając w link, który znajduje się w wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie). Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail (podsumowującej zamówienie), to Administrator może odmówić realizacji zamówienia i je anulować. Po otrzymaniu zapłaty, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. Jeśli Klient, za wszystkie Produkty wybierze sposób płatności "za pobraniem", otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia i prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Płatność powinna zostać dokonana w momencie odbioru Produktu.

10. Administrator ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.

11. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych od dnia uiszczenia płatności za Produkt albo od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia.

12. Administrator dostarcza zamówione Produkty Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską. Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną (także SMS).

14. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

15. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

16. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone możliwe jest nieprzyjęcie przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

17. Ceny Produktów na stronach sklepu internetowego zamieszczone przy Produkcie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.

18. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie sklepu, która zostanie potwierdzona w wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia Produktu.

19. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Produktu przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Produktu oraz formy płatności.

20. Zamówienia Produktu są realizowane w cenach obowiązujących w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Administratora.

 

V. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora

 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży Administratora zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora następuje poprzez poinformowanie Administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w podpunkcie 2 powyżej, przed upływem tego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora, Administrator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Administrator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Administratora, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora, Umowa Sprzedaży Administratora jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży Administratora.

7. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

8. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument. Jeżeli ze względu na swój charakter Produkty nie mogą zostać odesłane pocztą, koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora nie przysługuje w przypadku następujących umów:

   a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

VI. Rękojmia oraz gwarancja

 

1. Administrator jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.

2. Produkty są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Produktu jej udziela. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Oświadczenia gwarancyjne określają obowiązki gwaranta i uprawnienia przysługujące Klientowi, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej przekazanej przez Administratora.

 

VII. Reklamacje i wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

 

1. Klienci Serwisu mogą składać wobec Administratora reklamacje z tytułu:

   a. odpowiedzialności Administratora za wadę fizyczną lub prawną Produktu,

   b. niedotrzymania z winy Administratora określonego w Regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta,

   c. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacje dotyczące usług, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Serwisu, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usług wynikające:

   a. z błędów lub pomyłek Klienta;

   b. z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta;

   c. z działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Administratora w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.

4. W razie braków w treści reklamacji, skutkujących brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora, Administrator wzywa Klienta do uzupełnienia treści reklamacji w wyznaczonym terminie.

5. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   a. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

   b. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

6. Działania mediacyjne określone powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

7. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

8. Świadczenie usług przez Administratora w Serwisie ma charakter bezterminowy, Klient może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu wypowiadając ją.

9. Aby skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, Klient musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi (adres: "Dom z Pomysłem", Sosnowiec 1A, 95-010 Stryków, bok@domzpomyslem.pl, Tel. +48 42 710 58 88) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu, zaś Konto zostaje usunięte, a Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z usunięciem Konta. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Klienta umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu wraz z usunięciem Konta. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu wynosi 14 dni.

 

VIII. Zakup produktów za pośrednictwem Platformy Marketplace

 

1. W ramach Platformy MarketPlace Administrator umożliwia Sprzedającemu prezentowanie Produktów, ich cen oraz wszystkich innych informacji pozwalających na zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży MarketPlace. W chwili zaprezentowania Produktu Sprzedający odpowiada za wszelkie roszczenia związane z umieszczeniem Produktu w Serwisie oraz za wykonanie Umowy Sprzedaży MarketPlace.

2. Każdorazowo dane identyfikujące Sprzedającego, w tym jego dane do kontaktu, są dostępne w koszyku – na stronie internetowej zawierającej podsumowanie zamówienia oraz w wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie, wraz z innymi danymi koniecznymi do zawarcia Umowy Sprzedaży MarketPlace.

3. Sprzedający jest zobowiązany do sprzedaży Produktów zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zobowiązany jest przekazać Klientowi wszystkie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta. Informacje te muszą być rzetelne, kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd.

4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczony w Serwisie opis Produktu oraz informacje związane z warunkami jego sprzedaży. W szczególności jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, zmiany lub braki w opisach lub informacjach.

5. Administrator, w zakresie wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) nie odpowiada za informacje, które Sprzedający umieszcza w Serwisie, a które są jednocześnie sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności za informacje dotyczące Produktów oraz warunków ich sprzedaży.

6. Administrator, w zakresie wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) nie odpowiada za informacje, które Sprzedający umieszcza w Serwisie, a które są jednocześnie sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności za informacje dotyczące Produktów oraz warunków ich sprzedaży.

7. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę Platformy MarketPlace w ramach Serwisu, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w MarketPlace i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz zamówienia) zatwierdzając zamówienie przyciskiem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Sprzedającego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu od Sprzedającego na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności wskazanych w opisie Produktu i informacjach związanych z jego sprzedażą. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedający jest związany warunkami na jakich zamówienie zostało złożone i nie może ich zmienić.

8. Stronami Umowy Sprzedaży MarketPlace są Sprzedający i Klient. Do zawarcia Umowy Sprzedaży MarketPlace dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

9. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje od Administratora działającego w imieniu Sprzedającego wiadomość e-mail stanowiącą podsumowanie zamówienia, w której znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również regulamin Sprzedającego obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z regulaminem Sprzedającego stanowią integralną część Umowy Sprzedaży MarketPlace i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Klienta.

10. Klient może uiścić płatność za Produkt przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego albo przy odbiorze przesyłki (płatność "za pobraniem").

11. Płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego może zostać dokonana bezpośrednio po nadaniu numeru zamówienia (Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu rozliczeniowego w celu opłacenia zamówienia) albo w późniejszym terminie (klikając w link, który znajduje się w wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie). Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail (podsumowującej zamówienie), to Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować. Po otrzymaniu zapłaty, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. W przypadku, gdy Klient za wszystkie Produkty wybierze płatność "za pobraniem" po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia. Płatność powinna zostać dokonana w momencie odbioru Produktu.

13. Produkty są dostarczane na warunkach określonych przez Sprzedającego.

14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone możliwe jest nieprzyjęcie przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sprzedającym lub Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

15. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Zgodnie z przepisami prawa Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

16. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży MarketPlace, w tym wad Produktów powinny być składane do Sprzedającego.

17. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Oświadczenia gwarancyjne określają obowiązki gwaranta i uprawnienia przysługujące Klientowi, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej przekazanej przez Sprzedającego.

 

IX. Polityka prywatności

 

1. Prezentowana polityka prywatności określa sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest:

   a. Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa, która przetwarza dane osobowe otrzymywane za pośrednictwem Serwisu w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta zamówień obejmujących Produkty Administratora, w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Administratora.

   b. Sprzedający będący stroną konkretnej Umowy Sprzedaży MarketPlace, który przetwarza dane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży MarketPlace (zasady przetwarzania danych w tym zakresie określa Sprzedający we własnym zakresie).

2. Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe są zabezpieczone przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

5. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych, w szczególności witryn internetowych Sprzedających.

6. Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Klienta dane te mogą być również łączone z danymi eksploatacyjnymi w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o., za zgodą Klienta pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących Klienta lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych).

7. Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Internetu odwiedzających Serwis, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod adresem: https://www.domzpomyslem.pl/polityka-prywatnosci.html.

 

X. Pozostałe postanowienia

 

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu zmiany zasad funkcjonowania Serwisu, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu Klientów Serwisu poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej do Klientów posiadających Konto, na adres podany przy rejestracji Konta oraz poprzez poinformowanie na stronach Serwisu pozostałych Klientów. Klient w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Administratora lub przesłać swoje oświadczenie na adres Administratora. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Umowy Sprzedaży zawarte przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu ich zwarcia.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2015 r.

 

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 27.05.2015 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r.

Wczytywanie rekomendacji...