zapisz się do newslettera
bądź na bieżąco otrzymuj
  • Aktualne promocje i rabaty
  • Inspiracje wnętrzarskie
  • Pomysły i porady
zapisz
Schowaj
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili mogę zrezygnować, lub dokonać zmiany swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. więcej
dołącz do naszego newslettera
zapisz się

Regulamin 23.04.2014

I. Definicje

1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, znajdujący się w: Sosnowiec 1A, 95-010 Stryków, e-mail: bok@domzpomyslem.pl, tel. +48 42 710 58 88;
2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;
3. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;
6. LMP: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, Regon 010692148, o kapitale zakładowym 51.000.000 zł.
7. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez LMP pod nazwą „Dom z Pomysłem”, działający pod adresem:  www.domzpomyslem.pl;
8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez LMP Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia przez LMP usług drogą elektroniczną.
2. LMP świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: 
a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,
b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.,
c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną,
d. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu Internetowego oraz zdjęć wnętrz,
e. umożliwianie kontaktu z Działem Obsługi poprzez formularz kontaktowy;
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 
a. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.domzpomyslem.pl na której umieszony jest Regulamin.
5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie https://www.domzpomyslem.pl/  przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.
6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. LMP zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu. 
8. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyn zrezygnować z usług świadczonych przez LMP za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o których mowa w pkt. II.2 powyżej,  poprzez samodzielnie usunięcie Konta lub rezygnację z poszczególnych usług.
9. Klient może również złożyć do Działu Obsługi dyspozycję usunięcia Konta lub rezygnacji z poszczególnych usług, o których mowa w pkt. II.8 powyżej. W takim przypadku rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (słownie: czternaście) dni. 
10. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych osobowych Klientów jest LMP. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Klient ma prawo dostępu  do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych osobowych.
 

III. Sprzedaż

1. LMP prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.
2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym lub telefonicznie na numer Działu Obsługi oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez LMP na zasadach opisanych poniżej.  
3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.
4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie zamieszczonym w Sklepie Internetowym. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji przez LMP. 
5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie Produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie zamówienia do realizacji, (4) płatność.
6. W razie telefonicznego złożenia zamówienia dotyczącego Produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym na numer Działu Obsługi, Klient zobowiązany jest podać adres e-mail i inne swoje dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować treść Regulaminu w czasie rozmowy telefonicznej z Działem Obsługi.  
7. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail LMP przesyła wiadomość  z potwierdzeniem złożenia zamówienia, z nadanym numerem zamówienia. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji. Potwierdzając przyjęcie zamówienia LMP podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   
8. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej: „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24.
9. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
10. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie skompletowania i przygotowania zamówienia wiadomością e-mail.
12. Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Sklepu Internetowego. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do treści Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.  
13. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty przez LMP. Przy wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.
15. LMP może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu Internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem za pomocą podanych przez Klienta danych kontaktowych, w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
16. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe od ich złożenia będą anulowane. LMP nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
17. Wszelkie płatności między stronami umowy sprzedaży następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek Klienta prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. LMP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę. 
18. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie są uwzględniane jakikolwiek przywileje związane nabywaniem produktów (np. bezterminowy zwrot towarów) lub z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez LMP poza przywilejami wyraźnie określonymi w Sklepie Internetowym lub niniejszym Regulaminie.  

IV. Dostawa i Czas Realizacji

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia zamówienia - dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia albo od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia – dla zamówień złożonych po godzinie 12.00), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez LMP.
5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
6. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm, dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.
7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia, sposobu dostawy oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.
8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
9. LMP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2012 nr 1225) w terminie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
2. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg wzoru: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z udostępnionego wzoru jest dobrowolne.
3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Dział Obsługi Sklepu Internetowego „Dom z Pomysłem”, Leroy-Merlin Polska sp. z o.o., Sosnowiec 1A 95-010 Stryków lub zwrócony osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Leroy - Merlin Polska sp. z o.o., niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwrot zapłaty za towar i innych kosztów poniesionych przez konsumenta, w tym kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.
5. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących wypadkach: 
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
e. dostarczania prasy,
f. w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.

VI. Niezgodność Produktu z umową i gwarancja  

1. LMP odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Działu Obsługi  listownie, telefonicznie, e-mailowo lub w  innej formie.
3. LMP zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. 

VII. Pozostałe postanowienia

1. LMP zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji zmienionego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez LMP lub przesłać swoje oświadczenie na adres: Sosnowiec 1A 95-010 Stryków, lub na adres e-mail: bok@domzpomyslem.pl. LMP z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
2. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Warszawa, dnia 23.04.2014 r.

Wczytywanie rekomendacji...